Selecteer een pagina

 ALGEMENE VOORWAARDEN XLNT OPERATIONS B.V.

Download algemene voorwaarden in .pdf

 

 • Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht verleent;
   2. XLNT Operations B.V.:gevestigd te Drachten en kantoorhoudende te (9202 LC) aan de Splitting 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65229851. Hierna te noemen XLNT.
   3. Opdracht c.q. overeenkomst; de overeenkomst van opdracht, waarbij XLNT zich jegens de Opdrachtgever verbindt werkzaamheden/diensten te verrichten.

 

 • Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door XLNT aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

   1. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever door XLNT uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Partijen treden in overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling. De overige bepalingen blijven onverminderd van toepassing.
   3. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden door XLNT. Wijzigingen worden vooraf en tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst

Ieder aanbod van XLNT is geheel vrijblijvend en is slechts geldig gedurende 14 dagen na dagtekening ervan.

   1. De overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan komt eerst tot stand nadat XLNT de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat partijen een overeenkomst hebben getekend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
   2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdracht (nog) niet door XLNT schriftelijk bevestigd is, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat XLNT op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
   3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

 • Medewerking door Opdrachtgever

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke XLNT overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig aan XLNT ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor gegevens en/of informatie waarvan door Opdrachtgever redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die voor het uitvoeren van de opdracht relevant kunnen zijn, doch waar XLNT niet expliciet om heeft gevraagd.

   1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat XLNT onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
   2. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan XLNT ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
   3. Indien bij de uitvoering van de opdracht extra kosten (waaronder begrepen een vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens en/of bescheiden, dan komen deze extra kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

 • Uitvoering van de opdracht

Alle werkzaamheden die door XLNT worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van XLNT, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

  1. XLNT bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
  2. De door XLNT gehanteerde termijnen waarbinnen de opdracht voltooid moet, worden geacht nimmer fataal te zijn. Tijdelijke niet-nakoming geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, dan wel het opschorten van zijn verplichtingen jegens XLNT, dan wel het vorderen van vergoeding van vertragingsschade.
  3. Tenzij schriftelijk nader overeengekomen, houdt een opdracht geen volmacht aan XLNT in tot het aangaan van rechtshandelingen namens Opdrachtgever.

 

 • Derden

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn

   1. XLNT zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de Opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de Opdrachtgever overleggen. XLNT is bevoegd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. XLNT zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

 

 • Geheimhouding
  1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-)regel haar daartoe verplicht, is XLNT verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.
  2. Het voorgaande geldt niet in het geval XLNT voor haarzelf optreedt in een tucht-, civiel- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, dan wel wanneer Opdrachtgever ter zake een ontheffing verleend, dan wel wanneer die informatie algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk is.
  3. XLNT is gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van XLNT en slechts ter indicatie van de ervaring van XLNT.

 

 • Intellectuele eigendom

XLNT behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

   1. Tenzij XLNT daartoe schriftelijk toestemming geeft mag de Opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van XLNT voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken.

 

 • Honorarium

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

   1. XLNT is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de contractant, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de gebruiker moeten worden verricht en/of worden geleverd.

 

 • Betaling

Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s (€) door middel van overmaking ten gunste van een door XLNT aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

   1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan  het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering , nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,– onverminderd het recht van XLNT de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door XLNT gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
   2. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
   3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige verrekening, korting of schuldvergelijking toe te passen, tenzij XLNT hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

 

 • Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

XLNT  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst XLNT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van XLNT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

  1. Voorts is XLNT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van XLNT kan worden gevergd.
  2. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is XLNT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  3. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien de andere partij een faillissement of schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt.
  4. Indien tot (tussentijds) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft XLNT recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken verlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan XLNT toe zijn te rekenen.
  5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door XLNT, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van XLNT bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. XLNT behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor XLNT extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  6. Indien XLNT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  7. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld en kosteloos aan die andere partij ter hand te stellen.

 

 • Contract overneming /vrijwaring

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij XLNT hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. XLNT is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden , tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

   1. Opdrachtgever vrijwaart XLNT ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

 

 • Aansprakelijkheid

Indien XLNT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

   1. XLNT is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de Opdrachtgever.
   2. XLNT is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een ernstige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld.
   3. Indien XLNT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van XLNT beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 (tienduizend Euro).
   4. XLNT aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
   5. XLNT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
   6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van XLNT  te herstellen, voor zoveel deze XLNT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. XLNT is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
   7. Opdrachtgever vrijwaart XLNT  tegen alle aanspraken van derden, de door XLNT in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van XLNT  ten behoeve van de Opdrachtgever.
   8. In het geval de communicatie tussen Opdrachtgever en XLNT geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, is geen van beide partijen jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
   9. De in dit artikel gehanteerde beperkingen gelden tevens ten aanzien van derden die XLNT inschakelt.
   10. Een vordering tot vergoeding van schade dient de Opdrachtgever schriftelijk aan XLNT kenbaar te maken uiterlijk 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

 

 • Overmacht

XLNT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

   1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop XLNT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XLNT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van XLNT of van derden daaronder begrepen. XLNT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat XLNT zijn verbintenis had moeten nakomen.
   2. XLNT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
   3. Voor zoveel XLNT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is XLNT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 • Vervaltermijn

Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens XLNT in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet ter zake waarvan Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens XLNT kan aanwenden.

 

 • Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

 • Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en XLNT is Nederlands recht van toepassing.

  1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en XLNT in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter Noord Nederland, tenzij XLNT aangeeft dat zij het geschil aan een andere rechtelijke instantie wenst voor te leggen.